#

Magister inloggen

Via Magister kunnen ouders en leerlingen thuis de schoolresultaten volgen. Klik op het logo voor toegang.

magister01

 

Problemen met inloggen / wachtwoord kwijt

Rechtsonder op de inlogpagina van Magister is hiervoor een link.

 
Code Absentiereden
​A Absent zonder reden​
​A+ Absent buitenschools​
​Aa Absent afgehandeld​
​BV Boeken vergeten​
​EH ​Externe hulp
​G Geschorst​
​HV Huiswerk vergeten
​L ​Te laat ongeoorloofd
​La Te laat afgehandeld
​L+ Te laat >10 min​
​M ​Medisch
​Ma Medisch afgehandeld
​P ​Prive
​PR Present
​S Spijbelen
​Sa Spijbelen afgehandeld
​T Te laat geoorloofd
​TO Time out
​U Uitgestuurd
​Ua Uitgestuurd afgehandeld
​VR Vrijstelling
​Z ​Ziek
​Zb Ziek bevestigd​
Zh Ziek naar huis

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school waar ouders of leerlingen problemen mee hebben. Zij kunnen dan een klacht indienen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten of pesten. Allereerst kan de klacht besproken worden met degene tegen wie de klacht gericht is. Als dit geen positief effect heeft, kan de klacht worden besproken met de rector.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van de Stichting ZAAM. De Klachtenregeling van ZAAM
staat vermeld op de site van ZAAM en op de site van de school. Een exemplaar van deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding. Indien er over het 'Passend Onderwijs' een geschil is tussen ouders en school aangaande toelating, verwijdering of het ontwikkelingsperspectief van een leerling, kunnen school en ouders/verzorgers een onafhankelijk onderwijsconsulent inschakelen. Als school of ouders/verzorgers er niet uit komen, kan een klacht ingediend worden bij het schoolbestuur of een beroep worden gedaan op de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH te Den Haag. De klachtencommissie geeft advies over de klacht. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken.

Wanneer een leerling het niet eens is met (gemandateerd) door de rector genomen maatregelen naar aanleiding van onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel, kan hij of zij in de eerste plaats bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de rector, is het mogelijk in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep voor Examens van Stichting ZAAM. Nadere informatie hierover staat in het Informatieboekje van de school.

 

 

Zowel op het gebied van ongewenste intimiteiten als bij klachten van algemene aard die de school betreffen, zijn er externe klachtencommissies. Met de klachtencommissie seksuele intimidatie komt de klager in contact via de vertrouwenspersoon. De algemene klachtencommissie kan worden benaderd in overleg met de klachtencoördinator als alle mogelijkheden van beklag binnen de school niet hebben geleid tot een acceptabele oplossing van het probleem.

Klachtencoördinator:

 • Dhr. F. Kaandorp

Vertrouwensdocent seksuele intimidatie:

 • Mw. I. van Veen

Zorgcoördinator:

 • Dhr. O. den Otter

Sociaal emotioneel counselor:

 • Dhr. O den Otter

Schoolmaatschappelijk werk:

 • Mw. J. van der Werff

Wettelijke plicht

Zodra scholen horen dat er misschien sprake is van seksueel misbruik van een minderjarige leerling dienen zij te overleggen met de vertrouwensinspecteur. Als in dit overleg blijkt dat de vermoedens gegrond zijn, is de school verplicht hiervan aangifte te doen bij de politie.

     
     
#

Medezeggenschap op het Pascal College

Omdat de ZAAM-organisatie nogal groot is, is er een gelaagde structuur met zeggenschap op twee niveaus.

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

Hier zetelt, wettelijk gezien, alle zeggenschap. Afspraken over rechtspositie en begroting moeten hier bekrachtigd worden.

Locatie MedezeggenschapsRaad/Deelraad

In deze LMR worden zaken besproken die direct van invloed zijn op het onderwijs en de organisatie van de locatie. Denkt u daarbij aan de onderwijskundige doelstellingen en ontwikkelingen van de school, schoolregels, ARBO-beleid, ouderbijdrage, excursies of organisatie van de leerlingenzorg en de begroting. In de LMR zitten twee leerlingen, twee ouders, drie docenten en een lid van het onderwijsondersteunend personeel.

De huidige bezetting is:

 • Voor de leerlingen:
  Nora Swart
  Furkan Tari (OPO)
  Suzanne Anker
 • Voor de ouders:
  Dhr. J. de Jong
  Vacature
 • Voor het personeel:
  Dhr. A. de Jong  (voorzitter)
  Dhr. L. Westendorp
  Dhr. E. Harries (secretaris)
  Mevr. M. Twigt - de Vlas (OOP) 

OPO = Onderwijsplanraad Passend Onderwijs OOP = Onderwijs Ondersteunend Personeel

 

OuderResonansGroep (ORG)

De OuderResonansGroep (ORG) functioneert al sinds 2003 naar volle tevredenheid. Zij vergadert 4 maal per jaar. Er wordt naar gestreefd dat zoveel mogelijk alle leerjaren en alle typen onderwijs vertegenwoordigd zijn.
Aan het begin van het jaar wordt gericht gevraagd op de ouderavond van de brugklassen of er ouders in de ouderresonansgroep willen plaatsnemen. Als er meer gegadigden dan plaatsen zijn, voert de voorzitter een 'sollicitatiegesprek'. Eventueel wordt er geloot.

Dit systeem voldoet voor de ouderresonansgroep. Voor een medezeggenschapsraad moeten er echter vrije verkiezingen komen waarvoor iedereen zich kandidaat kan stellen.

Toch wil de directie van het Pascal College de ouderresonansgroep niet op laten gaan in de LMR. Zowel ouders als directie vinden dat deze groep (de ORG) een eigen en zinvolle inbreng heeft.
Wel vinden wij het belangrijk dat de ouders uit de LMR in de ouderresonansgroep een gesprekspartner hebben. Dit betekent dat iedere ouder zich kandidaat kan stellen voor de LMR, maar dat een van beide ouders die in de LMR wordt gekozen, aanwezig is bij de vergaderingen van de ouderresonansgroep. In ieder geval als daar voor de LMR belangrijke punten worden besproken.

Situatie in schema:

medezeggenschap

Aandachtgebieden voor de LMR

In de LMR komen allerlei onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de leerlingen en hun ouders, het personeel, de schoolorganisatie, enz. Het zijn zaken die voor het goed functioneren van de school met al haar geledingen een rol spelen.
Voor de ouders zijn dat met name de volgende onderwerpen:
onderwijs, communicatie, grondslagen/identiteit/profilering, de school als veilige en gezonde leer- en werkomgeving, middelen.
Bij de LMR gaat het vooral om zaken op de school zelf, die dus direct te maken hebben met de leerlingen en het onderwijs.

#
   

De ouderresonansgroep (ORG) is een klankbordgroep ten behoeve van de schoolleiding, als aanvulling op de LMR.
De groep bestaat uit tien tot vijftien ouders en komt vier keer per jaar bijeen. De ouders zitten niet in deze groep als vertegenwoordiger van een klas of andere ouders, maar hebben zitting op persoonlijke titel. Wanneer een ouder geen kinderen meer op school heeft, vervalt automatisch het lidmaatschap.


De ouderresonansgroep is te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Doel van bijeenkomsten van de ouderresonansgroep

Het doel van de bijeenkomsten is, dat de ouders de school voorzien van feedback over de waardering voor de activiteiten van de school. Ook kunnen zij tijdens de vergaderingen verbeteringen betreffende schoolzaken voorstellen. De informatie die vanuit de school nodig is, wordt verstrekt door de schoolleiding, die bij de vergaderingen vertegenwoordigd is. De school stelt kosteloos de faciliteiten voor de vergadering ter beschikking (vergaderruimte, consumpties, versturen uitnodigingen, enz.).

Rol van de schoolleiding

De schoolleiding zet zich actief in om de ouderresonansgroep van informatie te voorzien, gevraagd en ongevraagd, maar de schoolleiding behoudt zich het recht voor informatie te weigeren. Dit kan op grond van bescherming van de privacy van personeel en/of leerlingen zijn, of op grond van gewichtige omstandigheden. De schoolleiding is verantwoording schuldig over de besteding van de gelden die voortkomen uit de vrijwillige ouderbijdrage. De schoolkosten vormen een vast onderdeel van overleg.

Rol van de ouders

De ouders nemen de rol van voorzitter en de rol van secretaris op zich. De ouders bespreken geen individuele gevallen. De ouders mogen informatie die ze hebben uit hoofde van hun lidmaatschap van de ouderresonansgroep niet zonder toestemming van de schoolleiding doorgeven aan derden, tenzij zij dat wettelijk verplicht zijn.

Samenstelling van de ORG

De schoolleiding benoemt de leden van de ouderresonansgroep. De groep heeft bij voorkeur tussen de tien en vijftien leden. Er wordt naar gestreefd om uit elk leerjaar en uit elk schooltype minimaal één vertegenwoordiger zitting te laten nemen.

 

Bezetting ouderresonansgroep schooljaar 2018-2019:  

Bouwe Luurtsema 5 vwo
Andre Anker 5 gym, 1 vwo
Cees Oele 4 havo 1 havo/vwo
Gert Hartog 1 vwo int, 3 vwo int
Katinka van Tellingen 2 havo, 6 vwo
Rachel de Jong-Gosselink 5 gym
Rene van Steijn 4 havo. 2 vwo int
Simone Wegman zij-instromer
 
     
   
       
   

 

Op de agenda van de ORG

De onderstaande opsomming is niet uitputtend

Oktober
Evaluatie beleidsplannen afgelopen jaar
Beleidsplannen nieuwe jaar
Evaluatie ouderavonden
December/januari
Gemeten klanttevredenheid
Oordeel van ouders over processen in de school
Maart/april
Onderwijsinspectie
Communicatie met ouders (post, website)
Boekengebruik
Juni
Schoolkosten
Verantwoording besteding vrijwillige ouderbijdrage en inzet komend jaar
Jaarplanning

Naast bovengenoemde punten kan een specifiek thema worden besproken.
Dit thema is afhankelijk van de actualiteit op dat moment, bijvoorbeeld:
ICT in de toekomst
Profilering bovenbouw vwo
Instroom vmbo in havo 4

#

​Op deze pagina staan verschillende de brieven die dit schooljaar zijn meegegeven of verstuurd.

brieven01

De verschillende schoolgidsen en informatieboekjes vindt u via de link hieronder.

Schoolgidsen 

 

 

 

Subcategorieën

Hier vind je het nieuwsoverzicht.

Nieuwsbriefitems