Algemeen
 
Op het Pascal College moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Dat kan wanneer we respect hebben voor elkaar. Hieronder een aantal afspraken en regels die ons daarbij kunnen ondersteunen.
 
De schoolschoolregels01
 
De school biedt de leerlingen de mogelijkheid om:
 
 • de lessen te volgen volgens een zo vast mogelijk rooster
 • aan zelfwerkzaamheid te doen in de aula en de mediatheek
 • gemiste toetsen in te halen op een vast tijdstip
 • problemen met leren op te lossen, vooral tijdens de studielessen
 • in geval van sociaal/emotionele problemen de hulp in te roepen van speciaal hiervoor opgeleide docenten
 • gebruik te maken van een kluisje (tegen een vergoeding van ...)
 • gebruik te maken van een fietsenstalling, nl. ...
 • mee te doen aan excursies en meerdaagse educatieve reizen, alsmede een aantal dagtrips. In sommige gevallen is deelname aan excursies verplicht.
Ouders en leerlingen
 
Ouders en leerlingen moeten er rekening mee houden dat het lesrooster op verschillende momenten van het jaar verandert.
 
Digitaal contact tussen leerlingen (en docenten)
 
 • leerlingen hebben op internet respect voor elkaar
 • leerlingen hebben op internet respect voor docenten
 • tussen leerlingen en docenten is alleen contact via de e-mail toegestaan: beperk je daarbij toto onderwerpen die met school te maken hebben
 • tussen leerlingen en docenten is in principe geen contact via Msn toegestaan
 • iets wat je niet zou doen in het echte leven, doe je ook niet op internet
 • kwets of beledig anderen niet, hoe grappig het ook lijkt. Miljoenen mensen lezen mee, dus alle acties kunnen verstrekkende gevolgen hebben
 • wissel zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens (adressen, telefoonnummers, etc.) uit
 • zet dus ook geen informatie over anderen op je eigen homepage of elders op internet, ook niet voor de grap
 • reageer niet op pest- of haatmailtjes. Als de dader geen respons krijgt, gaat de lol er uiteindelijk wel vanaf
 • blokkeer ook de afzender van pest- of haatmailtjes
 • als er iets vervelends gebeurt in de chat, ga dan weg
 • als het pesten aanhoudt, praat er dan over met iemand die je vertrouwt
 • als je gepest wordt via internet of als je vindt dat iemand zich respectloos gedraagt, verzamel dan bewijs en ga daarmee naar je mentor.
 

Ouders

Ouders communiceren met de school: via de mentor/teammanager als het gaat om bijvoorbeeld studieresultaten of moeilijkheden thuis
 
 • via de docent als het gaat om vakspecifieke zaken
 • via de conciërge als het gaat om ziekte (voor 9.00 uur bellen!)
 • via de teammanager als het gaat om bijzonder verlof

Ouders kunnen omtrent bijzonder verlof bij het bevoegd gezag (de teammanager) in bezwaar gaan. Als ze het dan niet eens zijn met de beslissing op het bezwaar kunnen ze in beroep gaan. Daarnaast zien ouders erop toe dat afspraken met huisartsen, tandartsen, en specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. Deze afspraken mogen vooral niet tijdens toetsen plaats vinden.

Leerlingen

Leerlingen mogen verwachten dat zij op school allerlei vaardigheden en kennis kunnen verwerven. Om dit mogelijk te maken, stellen leerlingen zich respectvol op tegenover docenten, OOP en hun medeleerlingen. Dit houdt ondermeer in dat:

 • de leerling alle lessen bijwoont volgens het lesrooster. Na een reglementair verzuim levert de leerling een verzuimkaart in. Bij het tussentijds verlaten van de school meldt de leerling zich af bij de conciërge of afdelingsleider
 • de leerling op tijd in de les aanwezig is
 • het huiswerk naar behoren wordt gemaakt en geleerd
 • de leerling altijd de juiste boeken (gekaft!), schriften, schrijfgerei en gymkleding bij zich heeft
 • de leerling zich zodanig gedraagt dat de medeleerling en het schoolpersoneel geen hinder van hem/haar ondervindt
 • de leerling helpt om van school een leefbare omgeving te maken.
Enkele noodzakelijke schoolregels zijn daarom:schoolregels02
 
 • alleen in de aula mag je een mobiel of geluidsapparatuur bij je te hebben
 • binnen de school is het dragen van een jas/pet niet toegestaan
 • de leerling die in en om de school schade en/of vernieling veroorzaakt, wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten die daaruit voortvloeien
 • snoepen, eten en drinken is alleen toegestaan inde aula en op het schoolplein
 • in de school mag niet worden gerookt en ook geen kauwgom worden gekauwd. Het bij zich hebben of gebruiken van drugs/alcohol is nergens toegestaan
 • in de pauze verblijven de leerlingen op het schoolplein of in de aula of rondom de school, met uitzondering van het bordes
 • niet zitten op tafels, vensterbanken en verwarmingen
 • leerlingen kunnen verplicht worden op school te werken als hun zaken niet in orde zijn.