Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school waar ouders of leerlingen problemen mee hebben. Zij kunnen dan een klacht indienen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten of pesten. Allereerst kan de klacht besproken worden met degene tegen wie de klacht gericht is. Als dit geen positief effect heeft, kan de klacht worden besproken met de rector.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van de Stichting ZAAM. De Klachtenregeling van ZAAM
staat vermeld op de site van ZAAM en op de site van de school. Een exemplaar van deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding. Indien er over het 'Passend Onderwijs' een geschil is tussen ouders en school aangaande toelating, verwijdering of het ontwikkelingsperspectief van een leerling, kunnen school en ouders/verzorgers een onafhankelijk onderwijsconsulent inschakelen. Als school of ouders/verzorgers er niet uit komen, kan een klacht ingediend worden bij het schoolbestuur of een beroep worden gedaan op de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH te Den Haag. De klachtencommissie geeft advies over de klacht. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken.

Wanneer een leerling het niet eens is met (gemandateerd) door de rector genomen maatregelen naar aanleiding van onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel, kan hij of zij in de eerste plaats bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de rector, is het mogelijk in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep voor Examens van Stichting ZAAM. Nadere informatie hierover staat in het Informatieboekje van de school.

 

 

Zowel op het gebied van ongewenste intimiteiten als bij klachten van algemene aard die de school betreffen, zijn er externe klachtencommissies. Met de klachtencommissie seksuele intimidatie komt de klager in contact via de vertrouwenspersoon. De algemene klachtencommissie kan worden benaderd in overleg met de klachtencoördinator als alle mogelijkheden van beklag binnen de school niet hebben geleid tot een acceptabele oplossing van het probleem.

Klachtencoördinator:

  • Dhr. F. Kaandorp

Vertrouwensdocent seksuele intimidatie:

  • Mw. I. van Veen

Zorgcoördinator:

  • Dhr. O. den Otter

Sociaal emotioneel counselor:

  • Dhr. O den Otter

Schoolmaatschappelijk werk:

  • Mw. J. van der Werff

Wettelijke plicht

Zodra scholen horen dat er misschien sprake is van seksueel misbruik van een minderjarige leerling dienen zij te overleggen met de vertrouwensinspecteur. Als in dit overleg blijkt dat de vermoedens gegrond zijn, is de school verplicht hiervan aangifte te doen bij de politie.